วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร “กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร "ยโสธรน่าอยู่การเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล"
วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร "คุณธรรมนำงาน บริการด้วยใจ การเกษตรปลอดภัย รายได้มั่นคง ดำรงไว้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"
การประชุม
การประชุมประจำเดือน
 
Link ภายใต้หน่วยงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร
สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวกิจกรรม


นายสกล คุณอุดม เกษตรจังหวัดยโสธร
เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย
ประธานศูนย์ข้าวชุมชนโครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดยโสธร
ปี 2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ณ อาคารฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
นายสกล  คุณอุดม  เกษตรจังหวัดยโสธร
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกัน
ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 60พรรษา 2 เมษายน 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
รายละเอียด(3/07/57)

นายสกล  คุณอุดม  เกษตรจังหวัดยโสธร
พร้อมคณะ ได้ประชุมชี้แจงนโยบาย
การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
 แนวทางและมาตรการลดต้นทุนการผลิต
และการใช้งานระบบโปรแกรมขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58
ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ระดับอำเภอ/ตำบลเพื่อรับทราบนโยบาย
และแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

รายละเอียด (1/07/57)


กอง/สำนัก/ศูนย์ในส่วนกลาง
- -
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองคลัง
- กองพัฒนาการเกษตร พื้นที่เฉพาะ
- กองวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมการเกษตร
- กองแผนงาน
- ศูนย์สารสนเทศ
- สำนักงานเลขานุการกรม
- สำนักพัฒนาการถ่ายทอด เทคโนโลยี
- สำนักพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตร
- สำนักพัฒนาเกษตรกร
- กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
- สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร
- สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ วิสาหกิจชุมชน
- สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิพอเพียง
- สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการเกษตร

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
- เขตที่ 1 ชัยนาท
-
เขตที่ 2 ราชบุรี
-
เขตที่ 3 ระยอง
-
เขตที่ 4 ขอนแก่น
-
เขตที่ 5 สงขลา
-
เขตที่ 6 เชียงใหม่
-
เขตที่ 7 นครราชสีมา
- เขตที่ 8 สุราษฎร์ธานี
- เขตที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริม การเกษตรที่สูง
- จังหวัดกาญจนบุรี
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดลำพูน
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- จังหวัดเลย
- จังหวัดพะเยา
ศูนย์บริหารศัตรูพืช
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดชัยนาท
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จังหวัดสงขลา
- จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร

-
จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร (ผึ้ง)

- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดชุมพร
- จังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ส่งแสระมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร
(พืชสวน)

-
จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดน่าน
- จังหวัดยโสธร
- จังหวัดเลย
- จังหวัดยะลา
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จังหวัดกระบี่
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จังหวัดระยอง
- จังหวัดสมุทรสาคร
- จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร(หม่อนไหม)

- จังหวัดน่าน

- จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
(อาชีพการเกษตร
จักรกลเกษตร)

-
จังหวัดชัยนาท
-
จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดเพชรบุรีพั
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดมหาสารคาม
- จังหวัดบุรีรัมย์
- จังหวัดลำพูน
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดสุพรรณบุรี
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดตรัง
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร
(ยางพารา)

สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 1

- กรุงเทพ
-
ชัยนาท
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- พระนครศรีอยุธยา
- ลพบุรี
- สระบุรี
- สิงห์บุรี
- อ่างทอง
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 2

- กาญจนุบรี
-
นครปฐม
- ประจวบคีรีขันธ์
- เพชรบุรี
- ราชบุรี
- สมุทรสงคราม
- สมุทรสาคร
- สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 3

- จันทบุรี

- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- ตราด
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- ระยอง
- สมุทรปราการ
- สระแก้ว
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 4
- กาฬสินธุ์
- ขอนแก่น
- นครพนม
- บึงกาฬ
- มหาสารคาม
- มุกดาหาร
- ร้อยเอ็ด
- เลย
- สกลนคร
- หนองคาย
- หนองบัวลำภู
- อุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 5
- ตรัง
- นราธิวาส
- ปัตตานี
- พัทลุง
- ยะลา
- สงขลา
- สตูล
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 6

- เชียงราย
- เชียงใหม่
- น่าน
- พะเยา
- แพร่
- แม่ฮ่องสอน
- ลำปาง
- ลำพูน

สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 7
- ชัยภูมิ
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- ยโสธร
- ศรีสะเกษ
- สุรินทร์
- อำนาจเจริญ
- อุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 8

- กระบี่
- ชุมพร
- นครศรีธรรมราช
- พังงา
- ภูเก็ต
- ระนอง
- สุราษฎร์ธานีสำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 9

- กำแพงเพชร
- ตาก
- นครสวรรค์
- พิจิตร
- อุตรดิตถ์
- พิษณุโลก
- เพชรบูรณ์
- สุโขทัย
- อุทัยธานี


ติดต่อเราได้ที่ :
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ถนนอรุณประเสริฐ ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0-4577-3020 ต่อ 11 - 15 โทรสาร 0-4577-3019
www.yasothon.doae.go.th / E-Mail : yasothon@doae.go.th


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Site Hit Tracking
Discount Shopping Coupon