"วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรน่าอยู่การเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล"
เมนูหลัก
การประชุม
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
รายงานการประชุม MM
 
Link ภายใต้หน่วยงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร
สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
“กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนา
ให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”


วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร
“ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล”


วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
“คุณธรรมนำงาน บริการด้วยใจ การเกษตรปลอดภัย รายได้มั่นคง ดำรงไว้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”


นายสกล คุณอุดม
เกษตรจังหวัดยโสธร


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ตามแผนจังหวัด) เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2557 ณ บริเวณโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์
ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
รายละเอียด (18/03/57)
นายสกล คุณอุดม เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
ไทยเจริญ รายละเอียด (06/03/57)
นายนิรันดร์ สมสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
รายละเอียด (05/03/57)
นายนวนิตย์ พลเคน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
รายละเอียด
(28/02/57)
จังหวัดยโสธรร่วมกับ GISDA จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำ
รูปแปลงที่ดินและแปลงเกษตรด้วยโปรแกรม Quantum GIS
ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ และ
จากหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมอบรมด้วย ประมาณ 60 คน
รายละเอียด (27/02/57)
นายสกล คุณอุดม เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
ในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
รายละเอียด (25/02/57)
นายสกล คุณอุดม เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการ
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2557 เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
รายละเอียด (31/01/57)
 ยโสธรชนะเลิศ นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
์และสารสนเทศ นำทีมงานจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประกวด
จัดสวนหย่อมและพันธุ์พืช  ในงานวันเกษตรอีสาน
เมื่อวันที่ 21 – 23 มกราคม 2557  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการประกวดครั้งนี้  จังหวัดยโสธร
ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รายละเอียด (27/01/57)
นายสกล  คุณอุดม  เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับ นายนรินทร์  สมบูรณ์สาร ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะกรรมการประกวด
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาคัดเลือก นายคมกริช  ทองน้อย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโนนยาง เลขที่ 1
หมู่ที่ 3 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 รายละเอียด (13/01/57)
นายสกล  คุณอุดม  เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตร
จังหวัดยโสธร  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 150 คน รายละเอียด (08/01/57)
 
 
 
คณะที่ปรึกษา นายสกล คุณอุดม เกษตรจังหวัดยโสธร
/นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
/ นายนวนิตย์ พลเคน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
/ นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
/ นางสัจจะ หนองสูง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
จัดทำโดย :
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สามารถติดต่อเราได้ที่ :
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ถนนอรุณประเสริฐ ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0-4577-3020 ต่อ 11 - 15 โทรสาร 0-4577-3019
E-Mail : yasothon@doae.go.th
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Site Hit Tracking