วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย ์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุม
การประชุมประจำเดือน
 
 
 
 
   
  Link ภายใต้หน่วยงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร
สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงาน
เกษตรจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอค้อวัง ออกติดตามประเมิน
ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58
เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557
ณ แปลงนาเกษตรกร ตำบลฟ้าห่วน
อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร รายละเอียด
(20/11/57)


นายจำนงค์ ทองกลม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต เป็นประธานในการ
เปิดงานวันสาธิตการใช้ปุ่ยแต่งหน้า
ในนาข้าว ณ แปลงนานางศรีสมร กาศักดิ์
เกษตรกรบ้านแคนน้อย หมู่ที่ 2 ต.แคนน้อย
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รายละเอียด
(3/09/57)


นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
เป็นประธาน ในการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยและลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือการผลิตและจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิ GAP เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมเจ พี เอ็มเมอรัลด์ยโสธร รายละเอียด
(19/08/57)


สำนักส่งเสริมและพัฒการเกษตรแขตที่ 7
จังหวัดนครราชสีมาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพทำไร่ ระดับเขต ประจำปี 2557
ณ แปลงปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด
ของนางเตรียมใจ ผ่านเมือง เกษตรกรดีเด่น
สาขาทำไร่ ของจังหวัดยโสธร
รายละเอียด (19/08/57)


นายสกล คุณอุดม เกษตรจังหวัดยโสธร
พร้อมคณะ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและ
แสดผลการดำเนินงานฯ (MRCF)
ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม
วีวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา รายละเอียด
(8/08/57)


นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการจัดงานรณรงค์การลดต้นทุน
การผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ศาลากลางชั้น 3 จังหวัดยโสธร
โดยจะจัดงานคืนความสุขให้ชาวนา
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
รายละเอียด (23/07/57)

 
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอแจ้งให้กลุ่ม/ฝ่าย/ทุกอำเภอ ผู้มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมโครงการฯ โดยให้สมาชิก กบข. สมัครใจกลับไป
เลือกรับบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และกรอกรายละเอียด แบบตอบรับการฝึกอบรม และส่งให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 27พฤศจิกายน 2557  กำหนดการสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) รายละเอียด
27/11/57
 
สำนักงานเกษตรจังหวัด ขอแจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (banner) "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์"
บนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ โดยสามารถดาวโหลดแถบสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th
เพื่อให้ข้าราชการ ในสังกัด รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ด
ีและพลังของแผ่นดินถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
24/11/57
 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี จากหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเดิม) ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ซึ่งในการนี้
ผู้รับการตรวจสุขภาพที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ไม่ต้องชำระค่าบริการตรวจในวันที่ตรวจ 6/08/57
 
จังหวัดยโสธรขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 6/08/57
 
จังหวัดยโสธรเชิญชมนิทรรศการและซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ในงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 25/07/57

กอง/สำนัก/ศูนย์ในส่วนกลาง

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร (ผึ้ง)
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 1
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 4
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 7
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดเชียงใหม่ - กรุงเทพ - กาฬสินธุ์ - ชัยภูมิ
- กลุ่มตรวจสอบภายใน - จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดพิษณุโลก - ชัยนาท - ขอนแก่น - นครราชสีมา
- กองการเจ้าหน้าที่ - จังหวัดเชียงราย - จังหวัดชุมพร - นนทบุรี - นครพนม - บุรีรัมย์
- กองคลัง - จังหวัดลำพูน - จังหวัดจันทบุรี - ปทุมธานี - บึงกาฬ - ยโสธร
- กองพัฒนาการเกษตร - จังหวัดแม่ฮ่องสอน - จังหวัดขอนแก่น - พระนครศรีอยุธยา - มหาสารคาม - ศรีสะเกษ
พื้นที่เฉพาะ - จังหวัดเลย ศูนย์ส่งแสระมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร
(พืชสวน)
- ลพบุรี - มุกดาหาร - สุรินทร์
- กองวิจัยและพัฒนา - จังหวัดพะเยา - สระบุรี - ร้อยเอ็ด - อำนาจเจริญ
งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืช - จังหวัดเชียงใหม่ - สิงห์บุรี - เลย - อุบลราชธานี
- กองแผนงาน - จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดเชียงราย - อ่างทอง - สกลนคร สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 8
- ศูนย์สารสนเทศ - จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 2
- หนองคาย
- สำนักงานเลขานุการกรม - จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดยโสธร - หนองบัวลำภู - กระบี่
- สำนักพัฒนาการถ่ายทอด - จังหวัดชัยนาท - จังหวัดเลย - กาญจนุบรี - อุดรธานี - ชุมพร
เทคโนโลยี - จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดยะลา - นครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 5
- นครศรีธรรมราช
- สำนักพัฒนาคุณภาพ - จังหวัดชลบุรี - จังหวัดนครราชสีมา - ประจวบคีรีขันธ์ - พังงา
สินค้าเกษตร - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดฉะเชิงเทรา - เพชรบุรี - ตรัง - ภูเก็ต
- สำนักพัฒนาเกษตรกร - จังหวัดสงขลา - จังหวัดกระบี่ - ราชบุรี - นราธิวาส - ระนอง
- กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร - จังหวัดสุพรรณบุร - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - สมุทรสงคราม - ปัตตานี - สุราษฎร์ธานี
- สำนักส่งเสริมและ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร - จังหวัดระยอง - สมุทรสาคร - พัทลุง สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 9
จัดการสินค้าเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดสมุทรสาคร - สุพรรณบุรี - ยะลา
- สำนักงานเลขานุการ   - จังหวัดหนองคาย   - สงขลา - กำแพงเพชร
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร(หม่อนไหม)
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 3
- สตูล - ตาก
- สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 6
- นครสวรรค์
ภูมิปัญญาเศรษฐกิพอเพียง - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดน่าน - จันทบุรี - พิจิตร
- สถานีวิทยุกระจายเสียง - จังหวัดมหาสารคาม - จังหวัดศรีสะเกษ - ฉะเชิงเทรา - เชียงราย - อุตรดิตถ์
เพื่อการเกษตร - จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
(อาชีพการเกษตร
จักรกลเกษตร)
- ชลบุรี - เชียงใหม่ - พิษณุโลก

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

- จังหวัดลำพูน - ตราด - น่าน - เพชรบูรณ์
- เขตที่ 1 ชัยนาท - จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดชัยนาท - นครนายก - พะเยา - สุโขทัย
- เขตที่ 2 ราชบุรี - จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดพิษณุโลก - ปราจีนบุรี - แพร่ - อุทัยธานี
- เขตที่ 3 ระยอง - จังหวัดสุพรรณบุรี - จังหวัดร้อยเอ็ด - ระยอง - แม่ฮ่องสอน  
- เขตที่ 4 ขอนแก่น - จังหวัดชลบุรี - จังหวัดเพชรบุรีพั - สมุทรปราการ - ลำปาง  
- เขตที่ 5 สงขลา - จังหวัดตรัง   - สระแก้ว - ลำพูน  
- เขตที่ 6 เชียงใหม่ - จังหวัดนครศรีธรรมราช        
- เขตที่ 7 นครราชสีมา          
- เขตที่ 8 สุราษฎร์ธานี          
- เขตที่ 9 พิษณุโลก          
           
ติดต่อเราได้ที่ :
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ถนนอรุณประเสริฐ ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0-4577-3020 โทรสาร 0-4577-3019
www.yasothon.doae.go.th / E-Mail : yasothon@doae.go.th


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Site Hit Tracking
Discount Shopping Coupon