หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง/บุคลากร
อัตรากำลัง
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลด้านการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 

 

ผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดยโสธร

ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง
จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านนาเวียง ตำบลกู่จาน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ข้าวอินทรีย์
จากกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์
บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

   
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมการดำนา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ ่ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นายนฤพนธ์ ชัยวินิต เกษตรจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน ประชาชนชาวตำบลดู่ทุ่งร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมร่วมลงขันชวนกันไปทำนา จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และการเปิดตลาดสินค้าอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ให้แพร่กระจายสู่ผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์มีรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มมากขึ้น
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายนฤพนธ์ ชัยวินิตย์ เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูลร่วมกับหน่วยงานภาคี ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2562 ณ แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายนฤพนธ์ ชัยวินิต เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมคณะกรรมการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล และเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศูนย์บริการฯ ที่มีผลงารดีเด่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบริการอื่นๆ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายนฤพนธ์ ชัยวินิต เกษตรจังหวัดยโสธร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กับแปลงใหญ่ ในพื้นที่แบบบูรณาการ ทั้ง 9 อำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ระดับจังหวัดและอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากหน่วยงานภาคี สังกัดกระทรวงเกษต่และสหกรณ์ในจังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 นายนฤพนธ์ ชัยวินิต เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายธรรมนูญ โนนตานอก ประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และนางสาวกฤติกา วิชาธร ประธาน Young  Smart Farmer จังหวัดยโสธร  เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย YSF ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ และร่วมกันขับเคลื่อนงาน YSF ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 280 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ในการนี้นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเงินและบัญชี
รับสมัครงาน
 
 

SSNet กรมฯ
e-Learning กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E- mail กรม ฯ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สสก.ที่ 4 จ.ขอนแก่น
สศก. 11 จ.อุบลราชธานี
จังหวัดยโสธร
สท.(สวทช.)

รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯ


แหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร
จังหวัดยโสธร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 
 
 


สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

โทร. 045-773020 , โทรสาร 045-773019 , E-mail : yasothon@doae.go.th

Free CountersFree CountersFree CountersFree CountersFree Counters Free Counters