หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง/บุคลากร
อำนาจหน้าที่
ระบบส่งเสริมการเกษตร 63
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลด้านการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ติดต่อเรา

่ประกาศคณะกรรมการร่วม

มือป้องกันการทุจริต เรื่อง

โครงการความโปร่งใสในการ

ก่อสร้างภาครัฐ

 

 
 
 
ผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดยโสธร

ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง
จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านนาเวียง ตำบลกู่จาน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ข้าวอินทรีย์
จากกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์
บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


เกษตรจังหวัดยโสธร เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้ การทำเกษตรแบบง่ายๆ (Do It Form Home)
นายรพีทัศน์   อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ดูแล บำรุงรักษาถนน โครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" (28 ธ.ค. 2562)
นายรพีทัศน์   อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธ.ค. 2562)
เกษตรฯ ขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทั่วประเทศ รณรงค์ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชูสโลแกนปกป้องอนาคต ลดการเผา ลดการชะล้าง ลดต้นทุน (26 ธ.ค. 2562)
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ยุค DIGITAL
วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและบริหารจัดการแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ลำน้ำคูคลอง ณ คลองอีสานเขียว บ้านนาดีน้อย ม.๑๒ ตำบลนาสไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ หน้าหอประชุมวิถีอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางรจนา เตียวพานิชย์กิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยว วิถีเกษตร ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีท่านชาตรี บุญนาค รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และน.ส.กนิษฐา วรรณชาติ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณฯ ปี 2563 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและเยี่ยมเยียนการ ดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา เพื่อร่วมดำเนินงานวางแผน ดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2563
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้มฯ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายอำนาจ ยงยืน และน.ส.มะลิวรรณ จุรุทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามและเยี่ยมเยียน ศพก.อ.เลิงนกทาฯ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน young smart farmer เพื่อให้คำแนะนำด้านการเกษตร ณ ต.เชียง อ.ป่าติ้ว และ ต.โนนเปือย ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
วันที่19 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีท่านประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
พรบ./ระเบียบ /หลักเกณฑ์ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช
การสร้างการรับรู้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง
มติ ครม.โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวฯ (ค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 500 บาท) ปี 2562/63
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีดำเนินการ โครงการประกันรายได้ฯ มันสำปะหลัง ปี 62/63
ประกาศคณะอนุกรรมการฯเรื่องกำหนดเกณฑ์กลางฯ มันสำปะหลังปี 62/63งวดที่1
ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่องกำหนดเกณฑ์กลางฯ ข้าว ปี 2562/63 งวดที่ 4
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเงินและบัญชี
รับสมัครงาน
 
 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร


SSNet กรมฯ
e-Learning กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E- mail กรม ฯ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สสก.ที่ 4 จ.ขอนแก่น
สศก. 11 จ.อุบลราชธานี
จังหวัดยโสธร
สท.(สวทช.)

รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯ


 
 


สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

โทร. 045-773020 , โทรสาร 045-773019 , E-mail : yasothon@doae.go.th

>> Free Counters