วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร "ยโสธรน่าอยู่การเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล"
การประชุม
การประชุมประจำเดือน
 
Link ภายใต้หน่วยงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร
สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวกิจกรรม


นายจำนงค์ ทองกลม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต เป็นประธานในการ
เปิดงานวันสาธิตการใช้ปุ่ยแต่งหน้า
ในนาข้าว ณ แปลงนานางศรีสมร กาศักดิ์
เกษตรกรบ้านแคนน้อย หมู่ที่ 2 ต.แคนน้อย
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รายละเอียด
(3/09/57)
นายประวัติ ถีถะแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
ในการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต
ข้าวหอมมะลิปลอดภัยและลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือการผลิตและจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิ GAP เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเจ พี
เอ็มเมอรัลด์ยโสธร รายละเอียด
(19/08/57)


สำนักส่งเสริมและพัฒการเกษตรแขตที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพทำไร่ ระดับเขต ประจำปี 2557
ณ แปลงปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด
ของนางเตรียมใจ ผ่านเมือง เกษตรกรดีเด่น
สาขาทำไร่ ของจังหวัดยโสธร รายละเอียด
(19/08/57)
นายสกล คุณอุดม เกษตรจังหวัดยโสธร
พร้อมคณะ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและ
แสดผลการดำเนินงานฯ (MRCF)
ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม
วีวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา รายละเอียด
(8/08/57)นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธาน เปิดการประชุม
คณะกรรมการจัดงานรณรงค์การลดต้นทุน
การผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ศาลากลางชั้น 3 จังหวัดยโสธร โดยจะจัดงานคืนความสุขให้ชาวนา
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
รายละเอียด (23/07/57)นายสกล  คุณอุดม  เกษตรจังหวัดยโสธร
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกัน
ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 60พรรษา 2 เมษายน 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
รายละเอียด(3/07/57)

นายสกล  คุณอุดม  เกษตรจังหวัดยโสธร
พร้อมคณะ ได้ประชุมชี้แจงนโยบาย
การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
 แนวทางและมาตรการลดต้นทุนการผลิต
และการใช้งานระบบโปรแกรมขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58
ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ระดับอำเภอ/ตำบลเพื่อรับทราบนโยบาย
และแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

รายละเอียด (1/07/57)


 
 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี จากหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเดิม) ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ซึ่งในการนี้
ผู้รับการตรวจสุขภาพที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ไม่ต้องชำระค่าบริการตรวจในวันที่ตรวจ
6/08/57
 
จังหวัดยโสธรขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร 6/08/57
 
จังหวัดยโสธรเชิญชมนิทรรศการและซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ในงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 25/07/57

กอง/สำนัก/ศูนย์ในส่วนกลาง
-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองคลัง
- กองพัฒนาการเกษตร พื้นที่เฉพาะ
- กองวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมการเกษตร
- กองแผนงาน
- ศูนย์สารสนเทศ
- สำนักงานเลขานุการกรม
- สำนักพัฒนาการถ่ายทอด เทคโนโลยี
- สำนักพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตร
- สำนักพัฒนาเกษตรกร
- กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
- สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร
- สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ วิสาหกิจชุมชน
- สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญา
เศรษฐกิพอเพียง
- สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการเกษตร

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
- เขตที่ 1 ชัยนาท
-
เขตที่ 2 ราชบุรี
-
เขตที่ 3 ระยอง
-
เขตที่ 4 ขอนแก่น
-
เขตที่ 5 สงขลา
-
เขตที่ 6 เชียงใหม่
-
เขตที่ 7 นครราชสีมา
- เขตที่ 8 สุราษฎร์ธานี
- เขตที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริม การเกษตรที่สูง
- จังหวัดกาญจนบุรี
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดลำพูน
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- จังหวัดเลย
- จังหวัดพะเยา
ศูนย์บริหารศัตรูพืช
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดชัยนาท
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จังหวัดสงขลา
- จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร

-
จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร (ผึ้ง)

- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดชุมพร
- จังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ส่งแสระมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร
(พืชสวน)

-
จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดน่าน
- จังหวัดยโสธร
- จังหวัดเลย
- จังหวัดยะลา
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จังหวัดกระบี่
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จังหวัดระยอง
- จังหวัดสมุทรสาคร
- จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร(หม่อนไหม)

- จังหวัดน่าน

- จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
(อาชีพการเกษตร
จักรกลเกษตร)

-
จังหวัดชัยนาท
-
จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดเพชรบุรีพั
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดมหาสารคาม
- จังหวัดบุรีรัมย์
- จังหวัดลำพูน
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดสุพรรณบุรี
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดตรัง
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร
(ยางพารา)

สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 1

- กรุงเทพ
-
ชัยนาท
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- พระนครศรีอยุธยา
- ลพบุรี
- สระบุรี
- สิงห์บุรี
- อ่างทอง
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 2

- กาญจนุบรี
-
นครปฐม
- ประจวบคีรีขันธ์
- เพชรบุรี
- ราชบุรี
- สมุทรสงคราม
- สมุทรสาคร
- สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 3

- จันทบุรี

- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- ตราด
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- ระยอง
- สมุทรปราการ
- สระแก้ว
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 4
- กาฬสินธุ์
- ขอนแก่น
- นครพนม
- บึงกาฬ
- มหาสารคาม
- มุกดาหาร
- ร้อยเอ็ด
- เลย
- สกลนคร
- หนองคาย
- หนองบัวลำภู
- อุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 5
- ตรัง
- นราธิวาส
- ปัตตานี
- พัทลุง
- ยะลา
- สงขลา
- สตูล
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 6

- เชียงราย
- เชียงใหม่
- น่าน
- พะเยา
- แพร่
- แม่ฮ่องสอน
- ลำปาง
- ลำพูน

สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 7
- ชัยภูมิ
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- ยโสธร
- ศรีสะเกษ
- สุรินทร์
- อำนาจเจริญ
- อุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 8

- กระบี่
- ชุมพร
- นครศรีธรรมราช
- พังงา
- ภูเก็ต
- ระนอง
- สุราษฎร์ธานีสำนักงานเกษตรจังหวัด
เขต 9

- กำแพงเพชร
- ตาก
- นครสวรรค์
- พิจิตร
- อุตรดิตถ์
- พิษณุโลก
- เพชรบูรณ์
- สุโขทัย
- อุทัยธานี


ติดต่อเราได้ที่ :
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ถนนอรุณประเสริฐ ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0-4577-3020 ต่อ 11 - 15 โทรสาร 0-4577-3019
www.yasothon.doae.go.th / E-Mail : yasothon@doae.go.th


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Site Hit Tracking
Discount Shopping Coupon