>คลังความรู้ วีดิโอส่งเสริมการเกษตร จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด

1. Ep.8 ฮักนะ...ยโสธร l ตอน เกษตรยโสธรพัฒนาดินปุ๋ยเพื่อชุมชน

2. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ติดตามนิเทศงานผ่านระบบออนไลน์

3. Smart Farmer Saimoon 2564

4. ศูนย์เกษตรยั่งยืนบ้านสวาสดิ์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สินค้าขายดีอันดับหนึ่ง OTOP

5. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขตที่ 14

สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว

1. การกำจัดหญ้าด้วยการคุมพลาสติกดำ

2. การถ่ายภาพแปลงและติดตามผล การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ผ่าน แอป Farmbook

3. เกษตรคำเขื่อนแก้วพาเยี่ยมฟาร์มไส้เดือนตำบลย่อ

4. เกษตรอ๊อดพาทำฮอร์โมนไข่

5. เกษตรอ๊อดพาทำฮอร์โมนนม

6. เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้วพาปลูกทุเรียนหมอนทอง

7. เกษตรอุ้มพาใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

8. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.คำเขื่อนแก้ว 2564

9. น้ำยาล้างจานมะกรูดทำเอง #เกษตรคำเขื่อนแก้ว

10. ปลาส้มปลาตะเพียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2564 กิจกรรมแปรรูปปลาส้ม

11. วิสาหกิจแปรรูปถั่วลิสงบ้านท่าลาด

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

2. เกษตรดรีมพาสำรวจแปลงมันสำปะหลัง

3. เกษตรต้นแนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์

4. เกษตรธวิท พาทัวร์ กิจกรรม smart farmer

5. เกษตรฝนพาทัวร์ สำรวจแปลงมันสำปะหลัง

6. เกษตรอ้อพาทัวร์กลุ่มแม่บ้านดู่ทุ่ง

7. เกษตรอาทิตย์พาทัวร์ ศดปช. ดู่ทุ่ง

8. ชมสวนไม้ผล ตำบลเดิด

สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม

1. ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่_ต.กำแมด

2. ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(แหนแดง)

3. ติดตามงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอกุดชุม

4. เทคนิคการปลูกแตงโมคุณภาพ

5. สรุปผลการดำเนินงาน ศดปช.2564

สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง

1. เปิดใจ..การทำเกษตรผสมผสาน ดีหรือไม่

2. ศดปช. ค้อวัง จ.ยโสธร_โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

3. Smart Farmer ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

4. Field day ค้อวัง ปี 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล

1. Big Farm Saimoon 2564

2. One Stop Service Saimoon 2564

3. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคำครตา ม.9 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

4. ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ม.12 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โครงการทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

5. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงและแปรรูปปลาตะเพียน ม.3 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร ไทยเจริญ

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

1. การขยายพันธุ์พืช (ตอนกิ่ง)

2. ถอดองค์ความรู้ YSF อำเภอป่าติ้ว

3. เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต

4. ศพก.อ.ป่าติ้ว

สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย

1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2564

3. วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องอินทรีย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงยาง ม.5

สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา

1. smartfarmer อำเภอเลิงนกทา

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

3. การวิเคราะห์ดิน สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา

4. ประชาสัมพันธ์การขึ้น ทบก. อ.เลิงนกทา

 
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ๒๔๗๗ ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-773-020 E-mail : yasothon@doae.go.th