>ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ ในการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี ๒๕๖๓ (งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตและขยายชีวภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี ๒๕๖๓ (งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตและขยายชีวภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี ๒๕๖๓ (งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ๒๔๗๗ ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-773-020 E-mail : yasothon@doae.go.th