หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง/บุคลากร
อำนาจหน้าที่
ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2564
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลด้านการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
ติดต่อเรา

ประกาศคณะกรรมการร่วม

มือป้องกันการทุจริต เรื่อง

โครงการความโปร่งใสในการ

ก่อสร้างภาครัฐ

 

 
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร มอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ แก่เครือข่าย Smart Farmer จังหวัดยโสธร โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ smart farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเรื่อง Farmer ปี 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร ท่านเกษตรจังหวัด ร่วมกิจกรรม เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร
"ดำนาวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ในโอกาสเฉลิมฉลอง 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรการจัดระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการการพัฒนาด้านเกษตร ปี 2564 ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอร์รัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ณ วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วัดอัมพวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปิดอบรม และมอบเกียรติบัตรให้กับช่างเกษตรท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564 กิจกรรม"ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก" เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2564 พร้อมรับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สูงสุด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้รับประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สูงสุด

วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่่ 9 มิถุนายน 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรรมลงแขกดำนา และกิจกรรมร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ วิสาหกิจชุมชนหอมมะลิอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่่ 8 มิถุนายน 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ บ้านหนองเทา ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่่ 26 พฤษภาคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธรและจ้างแรงงานตำบลหนองหิน ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564 ณวัดป่าบ้านหนองบก ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2564 ระหว่างคณะนิเทศงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดร่วมกับหน่วยงานเจ้าของสินค้า ประกอบด้วย ศูนย์วิจัวข้าวร้อยเอ็ด การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมเตรียมการและรายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 เขตตรวจราชการที่ 14

วันที่13 พฤษภาคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดยโสธร ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

เกษตรจังหวัดยโสธร เร่งขับเคลื่อนคลินิกพืช คู่ขนานเมืองเกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วจังหวัด

เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง เกษตรกรจริงจริง ทุกสิงปลอดภัย

 

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตามประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการฯ (โควิด -19) ฉบับที่ 38
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ระบบรับรองคุณวุฒิ)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 9 รายการ
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนวทางการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด 2563
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ เชิงรุก (Agri-Map) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
พรบ./ระเบียบ /หลักเกณฑ์ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช
การสร้างการรับรู้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง
มติ ครม.โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวฯ (ค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 500 บาท) ปี 2562/63
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีดำเนินการ โครงการประกันรายได้ฯ มันสำปะหลัง ปี 62/63
ประกาศคณะอนุกรรมการฯเรื่องกำหนดเกณฑ์กลางฯ มันสำปะหลังปี 62/63งวดที่1
ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่องกำหนดเกณฑ์กลางฯ ข้าว ปี 2562/63 งวดที่ 4
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเงินและบัญชี
รับสมัครงาน
 
 

SSNet กรมฯ
e-Learning กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E- mail กรม ฯ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สสก.ที่ 4 จ.ขอนแก่น
สศก. 11 จ.อุบลราชธานี
จังหวัดยโสธร
สท.(สวทช.)

รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯ


ผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดยโสธร

ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง
จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านนาเวียง ตำบลกู่จาน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ข้าวอินทรีย์
จากกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์
บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 


กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

โทร. 045-773020 , โทรสาร 045-773019 , E-mail : yasothon@doae.go.th

>> Free Counters