หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง/บุคลากร
อัตรากำลัง
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลด้านการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 


 

จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562
ประกวดราคาซ่อมบ้านพักอำเภอทรายมูล
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าในกลุ่มเกษตรกร
     และวิสาหกิจชุมชน ปี 2561
ประกวดราคมซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
     ปี2561
 
 

        

 สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

โทร. 045-773020 , โทรสาร 045-773019 , E-mail : yasothon@doae.go.th

Free CountersFree CountersFree CountersFree CountersFree Counters Free Counters