หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง/บุคลากร
อัตรากำลัง
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลด้านการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 


 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ 

 
  ...วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร...

"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์  เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
...วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร...
 
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุภาพชีวิตที่ดี
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง 
 
  ...พันธกิจกรมส่งเสริมการเกษตร...
1.
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
2.
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
3.
ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.
ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

 

 

 

 

 สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

โทร. 045-773020 , โทรสาร 045-773019 , E-mail : yasothon@doae.go.th

Free CountersFree CountersFree CountersFree CountersFree Counters Free Counters