> ข่าวประชาสัมพันธ์
 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและบริหารแผนงานโครงการ ระดับจังหวัด ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงาน เกษตรจังหวัดยโสธร

 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกระดับ แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 49 ปี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายประสิทธิ์  สิงห์ชา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

  วันที่ 28 มกราคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
  วันที่ 27 มกราคม 2564 นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการเกษตรปี 2564 เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดยโสธรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธร
  วันที่ 19 มกราคม 2564 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางรัตดา คงสีไพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และ นางสาวกนิษฐา วรรณชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564)
  วันที่ 19 มกราคม 2564 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสุปราณี ระวังดี นางรจนา เตียวพานิชย์กิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสุภาพร ชัยชนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2)
 
เกษตรจังหวัดยโสธร เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้ การทำเกษตรแบบง่ายๆ (Do It Form Home)
  นายรพีทัศน์   อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ดูแล บำรุงรักษาถนน โครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" (28 ธ.ค. 2562)
  นายรพีทัศน์   อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธ.ค. 2562)
  เกษตรฯ ขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทั่วประเทศ รณรงค์ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชูสโลแกนปกป้องอนาคต ลดการเผา ลดการชะล้าง ลดต้นทุน (26 ธ.ค. 2562)
  สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ยุค DIGITAL
  วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและบริหารจัดการแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
  วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ลำน้ำคูคลอง ณ คลองอีสานเขียว บ้านนาดีน้อย ม.๑๒ ตำบลนาสไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี
  วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ หน้าหอประชุมวิถีอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ เป็นประธานในพิธี
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางรจนา เตียวพานิชย์กิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยว วิถีเกษตร ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีท่านชาตรี บุญนาค รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และน.ส.กนิษฐา วรรณชาติ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณฯ ปี 2563 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและเยี่ยมเยียนการ ดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา เพื่อร่วมดำเนินงานวางแผน ดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2563
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้มฯ
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายอำนาจ ยงยืน และน.ส.มะลิวรรณ จุรุทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามและเยี่ยมเยียน ศพก.อ.เลิงนกทาฯ
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน young smart farmer เพื่อให้คำแนะนำด้านการเกษตร ณ ต.เชียง อ.ป่าติ้ว และ ต.โนนเปือย ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  วันที่19 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีท่านประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายนฤพนธ์ ชัยวินิตย์ เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูลร่วมกับหน่วยงานภาคี ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2562 ณ แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายนฤพนธ์ ชัยวินิต เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมคณะกรรมการประกวดศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล และเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศูนย์บริการฯ ที่มีผลงารดีเด่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบริการอื่นๆ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายนฤพนธ์ ชัยวินิต เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมคณะกรรมการประกวดศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล และเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศูนย์บริการฯ ที่มีผลงารดีเด่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบริการอื่นๆ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมการดำนา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นายนฤพนธ์ ชัยวินิต เกษตรจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน ประชาชนชาวตำบลดู่ทุ่งร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก
» วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายนฤพนธ์ ชัยวินิต เกษตรจังหวัดยโสธร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กับแปลงใหญ่ ในพื้นที่แบบบูรณาการ ทั้ง 9 อำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ งาน ศพก. ระดับจังหวัดและอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากหน่วยงานภาคี สังกัดกระทรวงเกษตรฯในจังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ศพก. อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
» วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 นายนฤพนธ์ ชัยวินิต เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายธรรมนูญ โนนตานอก ประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และนางสาวกฤติกา วิชาธร ประธาน Young  Smart Farmer จังหวัดยโสธร  เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย YSF ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ และร่วมกันขับเคลื่อนงาน YSF ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 280 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ในการนี้นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
     
     
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ๒๔๗๗ ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-773-020 E-mail : yasothon@doae.go.th