ประวัติจังหวัดยโสธร
 
 

 

 
     
 
  ยโสธรเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำชี ซึ่งได้ชื่อว่า "เมืองบั้งไฟ" คนยโสธร
จะเรียกตัวเองว่าเป็น "คนเมืองยศ" หรือยโสธรนั้น เป็นดินแดนที่มีอดีตอันล้ำค่าและยาวนานหลายร้อยปี
จากหลักฐาน "ตำนานเมืองยศ" ทำให้ทราบว่าชนชั้นผู้ปกครองยโสธรในอดีตอพยพตามลำน้ำชีมาจาก
จังหวัดหนองบัวลำภู มาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านสิงห์ท่า เขตอำเภอเมืองยโสธร จนกระทั่ง พ.ศ.2357
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็น"เมืองยโสธร"
หรือ "เมืองยศสุนทร" ให้เจ้าราชวงศ์สิงห์เป็นเจ้าครองเมือง มีราชทินนามว่า "พระสุนทรราชวงศา"
เจ้าเมืองคนแรกของเมืองยโสธร
  พ.ศ.2433 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดรูปการปกครองใหม่ เมืองยโสธร ได้รวมเป็น
หัวเมืองตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้าหลวงตั้งกองว่าราชการอยู่ที่เมืองอุบล ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร
  พ.ศ.2443 เมืองยโสธร ได้รวมเข้ากับเมืองอุบลราชธานี โดยแยกออกเป็น 2 อำเภอ คือ
อำเภออุทัยยโสธร ภายหลังเป็นอำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอประจิมยโสธร ภายหลังเป็นอำเภอยโสธร
  พ.ศ.2494 กระทรวงมหาดไทย ได้ริเริ่มขอตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัด จนกระทั่ง
ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 จึงได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 เป็นต้นมา ยโสธรจึงเป็นจังหวัดที่ 71 ของประเทศไทย
   
 
       
 
ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
 
       
       
 
  สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 98 หมู่ที่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ
ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ห่างจากตัวเมือง 11 กิโลเมตร ที่ดินราชพัสดุเลขที่ ยส.49
มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่ ประกอบด้วยแปลงปลูกยางพารา เนื้อที่ประมาณ 26 ไร่ และอาคารต่าง ๆ ดังนี้
  1) อาคารที่พักสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร เป็นอาคาร คสล.คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
ก่อสร้างเมื่อปี 2520
2) โรงเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ก่อสร้างเมื่อปี 2520
3) บ้านพักเกษตรจังหวัด (หลังใหม่) อาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้ 2 ชั้น ก่อสร้างเมื่อปี 2520
4) บ้านพักผู้ช่วยเกษตรจังหวัด อาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้ 2 ชั้น ก่อสร้างเมื่อปี 2520
  5) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 - 4 บ้านพักอาคารเรือนแถวอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้ 2 ชั้น
จำนวน 5 ยูนิต ก่อสร้างเมื่อปี 2520
  6) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร
ก่อสร้างเมื่อปี 2537
 
  นอกจากนี้ภายในบริเวณเดียวกันจะมีอาคารที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร เป็นตึกชั้นเดียว มีโรงเก็บพัสดุ และบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง